پروژه سپهر الهیه در حال اجرا (شرکت فولاد تدبیر اصفهان ) ۱۳۰۰متر هر پارت سقف