دانشگاه خوارزمی در حال اجرا(دروازه دولت) ۲۸۰۰ متر فونداسیون