پروژه باغ ایرانی در حال اجرا ( شرکت لوتوس ) ۲۲۰۰متر فونداسیون