مهندس فرهادی در حال اجرا(باغ شاطر)۳۰۰۰متر فونداسیون